next up previous contents
Next: 3 Imunohistochemický protokol Up: 2.2 Získávání protilátek pro Previous: 2.2.1 Polyklonální protilátky   Obsah

2.2.2 Monoklonální protilátky

Jelikož jsou produktem jednoho klonu B lymfocytů, jsou specifické proti jediné antigenní determinantě. Fúzí normálních B lymfocytů pocházejících z imunizovaného živočicha a neoplastických myelomových buněk lze připravit tzv. hybridomy, což jsou klony buněk schopné produkce monoklonálních protilátek. Zatímco mateřský normální B lymfocyt (od imunizovaného dárce) je nositelem specifity produkované protilátky, myelomová buňka je nositelem vysokého až neomezeného proliferačního potenciálu, nesmrtelnosti. Hybridom tedy zdědí po myelomové buňce možnost nepřetržitého růstu a po aktivovaném B lymfocytu schopnost syntetizovat monoklonální protilátku namířenou proti jedné antigenní determinantě.
next up previous contents
Next: 3 Imunohistochemický protokol Up: 2.2 Získávání protilátek pro Previous: 2.2.1 Polyklonální protilátky   Obsah
Zbynek Tonar 2002-01-12